Yurt Dışı İngilizce Dil Eğitimi Görmek Üzere Öğretmenler Gönderilecek !

Yurt Dışı İngilizce Dil Eğitimi Görmek Üzere Öğretmenler Gönderilecek !

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
YURT DIŞINA İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ
Başvuru Kılavuzu
Ankara, 2018
1
İletişim Bilgileri
Millî Eğitim Bakanlığı
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
Adres : Atatürk Bulvarı No:98 Kat:3/A Bakanlıklar/Ankara
Telefon : 0312 413 14 02/01
Belgegeçer : 0312 418 84 06
E-posta : mtegm_hizmetici@meb.gov.tr
Ağ Adresi : www.meb.gov.tr
mtegm.meb.gov.tr
DİKKAT
1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Millî Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulur.
2. Aday başvurusu ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvurudaki veya kılavuzdaki hükümlerden doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.
2
Başvuru ve Sözlü Sınav Takvimi
İŞLEM
TARİH
SORUMLU BİRİM Duyurunun Yayınlanması 12.02.2018 Millî Eğitim Bakanlığı
Adayların gerekli evrakı hazırlayarak okul/kurum müdürlüğüne teslim etmesi
12.02.2018-23.02.2018
Adaylar Adayların evrakının kontrolü ve onaylanması 12.02.2018-23.02.2018 Okul/Kurum Müdürlükleri
Okul/kurum müdürlükleri tarafından onaylanan evrakın il millî eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi
12.02.2018-23.02.2018
Adaylar Adayların başvuru evrakının komisyon tarafından kontrol edilerek onaylanması ve Bakanlığa gönderilmesi 12.02.2018-26.02.2018 İl Millî Eğitim Müdürlükleri
Başvuruların değerlendirilmesi
27.02.2018-27.03.2018
Millî Eğitim Bakanlığı Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların internet üzerinden duyurulması 28.03.2018 Millî Eğitim Bakanlığı
Sözlü sınav tarihleri
09.04.2018-16.04.2018
(Gün ve saati internet üzerinden duyurulacaktır.)
Millî Eğitim Bakanlığı Başarılı olan adayların duyurulması 20.04.2018 İl Millî Eğitim Müdürlükleri
Tabloda belirtilen tarihlerde değişiklik yapma yetkisi Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Söz konusu tarihlerde değişiklik olması durumunda www.meb.gov.tr ve mtegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.
3
İçindekiler
1. Genel Açıklamalar ………………………………………………………………………………………………… 4
1.1. İlgili Mevzuat …………………………………………………………………………………………………. 4
1.2. Genel Esaslar …………………………………………………………………………………………………. 4
2. Başvuru İşlemleri ………………………………………………………………………………………………….. 5
2.1. Başvuru Şartları ……………………………………………………………………………………………… 5
2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri …………………………………………………….. 7
2.3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler …………………………………………………………………………… 7
2.4. Adaylarla İlgili Okul/Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ………………………….. 8
2.5. Sınava Girecek Adaylarla İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler …… 8
2.6. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar …………………………………………………………… 9
2.7. Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirme …………………………………………………………… 10
2.8. Sözlü Sınav Başarı Sıralaması …………………………………………………………………………. 10
3. Sözlü Sınav Sonuçları …………………………………………………………………………………………… 11
4. Sözlü Sınav İtirazları ……………………………………………………………………………………………. 11
5. Diğer Hususlar ……………………………………………………………………………………………………. 11
Tablo-1 …………………………………………………………………………………………………………………….. 12
4
1. Genel Açıklamalar
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması yoluyla kendi alanlarında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak amacıyla yurt dışında genel ve alanlarıyla ilgili mesleki İngilizce dil kursu almaları sağlanacaktır.
1.1. İlgili Mevzuat
1. 28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki sayılı kararıyla kabul edilen 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ekinde 2017H020020 numaralı “Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenlerinin İngilizce Dil Yeterliliklerinin Artırılması Projesi”
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
3. Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
4. 18/01.2018 tarihli ve 75998021-774.02-E.1308795 sayılı Makam Oluru
1.2. Genel Esaslar
a) İngilizce dil eğitimlerinin tamamı yurt dışında; İngiltere, İskoçya, İrlanda, ABD, Malta veya Kanada ülkelerinden birinde gerçekleştirilecektir.
b) İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018 – Ekim 2018 tarihleri arasında 12 hafta (3 ay) olarak planlanmıştır.
c) Eğitim süresi genel İngilizce ve mesleki İngilizce eğitimi olmak üzere toplam 360 ders saati olacaktır.
d) İngilizce dil eğitimine gönderilecek öğretmenlerin; yurt dışı dil eğitimi masrafları, gidiş-dönüş ulaşım giderleri, konaklama hizmetleri giderleri, vize ve sigorta ücretleri Bakanlıkça yapılan hizmet alımı doğrultusunda yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen tutar üzerinden günlük ödeme yapılacaktır.
5
e) Yurt dışı dil eğitimi öncesi kursiyerlere Ankara’da Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde 1 ay süre ile “Hazırlık Eğitimi” verilecektir. Hazırlık eğitimine ait tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanacaktır.
f) Kursiyerler, yurt dışında alınacak eğitim süresince eğitim aldığı ülke veya başka ülkelerde kurs, seminer, çalıştay, proje, toplantı, sınav vb faaliyetlerde görev almayacaktır.
2. Başvuru İşlemleri
2.1. Başvuru Şartları
Sözlü sınava katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
Genel Şartlar
1) T.C. vatandaşı olmak,
2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (sözleşmeli öğretmenler hariç),
3) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda alan/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak Tablo-1’de belirtilen atamaya esas alanlardan birinde veya tematik Meslekî ve Teknik Anadolu liselerinde alan/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak fiilen öğretmenlik yapıyor olmak,
4) Başvuru günü itibariyle yöneticilik görevinde bulunmuyor olmak (Müdür, Müdür Baş Yardımcısı, Teknik Müdür Yardımcısı, Koordinatör Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır),
5) Son başvuru tarihi itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında (adaylık dahil) en az 2 (iki) yıl hizmeti bulunmak,
6) Başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 (Elli) yaşını doldurmamış olmak,
7) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak,
6
8) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
9) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
10) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
12) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,
13) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS’den en az kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan almak ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak,
14) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak;
 Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılmış YDS/KPDS/ÜDS İngilizce dilinden en az kırkbeş (45) puan almış olmak kaydıyla Tablo-1’de ilan edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday dil puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
 Sözlü sınava, alanlar itibariyle Tablo-1’de belirtilen kontenjan için öngörülen sayıda başvurunun olmaması veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde atama alanının kadro ve ihtiyaç durumuna göre atama alanları arasında sayısal olarak değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
 Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde alan bazında yurt dışına gönderilecek kişi sayısında değişiklik yapılabilir.
7
 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 20 Nisan 2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (mtegm.meb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek olup internet üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır.
2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri
a) Adaylar 2.3. maddede yer alan başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacak ve okul/kurum müdürlüklerince onaylanan belgeleri 12-23.02.2018 tarihleri arasında doğrudan bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine elden teslim edeceklerdir.
b) Öğretmen Bilgi Formu hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak doldurulacaktır.
c) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
d) Aday, kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.
2.3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) 4 (dört) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Ek-1, okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),
b) 4 (dört) adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2, okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),
c) 3 (üç) adet yabancı dil belgesi (okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),
d) 4 (dört) adet nüfus cüzdan fotokopisi (okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),
e) 4 (dört) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi (e- Devletten alınabilir),
f) 1 (bir) adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
g) 2 (iki) adet hizmet cetveli (okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
h) 2 (iki) adet atamaya esas mezun olduğu yükseköğretim programı ve fakülteye ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),
 Ek-1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacak, formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, formlarda son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf kullanılacak ve
8
başvuru sahibi tarafından imzalanacak, okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.
 Çeşitli sebeplerle mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların ilgili karar örneği Bakanlığa gönderilecek belgeler arasına konulacaktır.
 Bilgi veya belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde, beyanda bulunan aday ile beyanı onaylayan okul/kurum yetkilileri hakkında idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır.
2.4. Adaylarla İlgili Okul/Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
a) Adayların başvuru evrakını incelemek, doğru beyan edilen başvuru evrakını 12-23.02.2018 tarihleri arasında onaylamak,
b) “Öğretmen Bilgi Formu”nu onayladıktan sonra adaya inceletmek, imzalatmak ve 1 örneğini de okul/kurum müdürlüğünde üç yıl süreyle saklamak,
c) Öğretmen Bilgi Formundaki bilgileri belgelendirmek amacıyla aday tarafından ibraz edilen belge var ise bunları kontrol edip üç yıl süreyle okulda saklamak,
d) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak. (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.)
2.5. Sınava Girecek Adaylarla İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
a) İl millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, en az 3 (üç) kişiden oluşan “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurarak adayların başvuru evrakını incelemek ve birer örneğini 3 yıl süre ile saklamak,
b) Bilgi ve belgelerde sonradan ortaya çıkacak eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanının tespit edilmesi halinde aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak ve Bakanlığa bilgi vermek,
c) Sözlü Sınava katılacak öğretmenlerin, il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını ivedilikle yaptırmak, il genelinde sınava katılacak öğretmenlerin tamamının güvenlik kaydı yoksa “ilimizden sınava katılan öğretmenlerden güvenlik kaydı olan yoktur” ibaresini, güvenlik kaydı bulunan öğretmenlerinde bilgi ve belgelerini toplu olarak
9
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik eğitim Genel Müdürlüğüne ivedilikle göndermek,
d) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylara ait
 1 (bir) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( EK-1),
 1 (bir)adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2),
 1 (bir) adet yabancı dil belgesi,
 1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi,
 1 (bir) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi,
 1 (bir) adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 1 (bir) adet hizmet cetveli,
 1 (bir) adet branşında son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi,
en geç 26 Şubat 2018 tarihine kadar “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı” Atatürk Bulvarı No:98 Kat:3/A Bakanlıklar/Ankara adresine ivedi olarak posta, kargo veya APS ile göndermek (Başvuru evrakı güvenlik soruşturması sonuçları beklenmeden gönderilecektir.)
e) Güvenlik soruşturmasının yapılabilmesi için gerekli olan başvuru evrakı ilgili emniyet birimine gönderilecektir. f) Posta ile gönderilecek evrakın 26 Şubat 2018 mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2.6. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar
a) Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan,
b) Yanlış beyanda bulunan,
c) Başvuru süresi içinde başvuru yapmayan,
d) Başvuru belgelerine göre İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.
10
2.7. Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirme
a) Sözlü sınav, Ankara’da yapılacaktır.
b) Adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav yeri http://www.meb.gov.tr ve http://mtegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.
c) Sözlü sınav konuları ve puanları aşağıda belirtilmiştir. Sınav Konuları Puan Değeri
1
Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi
25 Puan
2
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü
25 Puan
3
İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti
25 Puan
4
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
25 Puan TOPLAM 100 Puan
d) Sözlü sınava alınan her aday, yukarıdaki konu başlıkları üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
2.8. Sözlü Sınav Başarı Sıralaması
a) Adayların başarı sıralaması, sözlü sınav puanlarına göre; alanlar dikkate alınarak yapılacaktır.
b) Sözlü Sınav sonucunda puanı 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan adaylar içerisinde, puan üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, Tablo-1’de belirtilen alan ve sayıda aday başarılı sayılacak yurt dışında eğitim almaya hak kazananlar listesinde yer alacaktır. Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan adaylar ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi başarı sıralama listesine alınacaktır.
c) Sözlü sınav sürecinde veya duyurular yapıldıktan sonra meslek alanlarında yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjan sayısını azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye ilgili Komisyon yetkilidir.
11
3. Sözlü Sınav Sonuçları
a) Sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve mtegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.
b) Sözlü sınavdan sonra başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
c) Bir adayın belirtilen şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışına gönderilmiş olsa dahi sıralama listesinden çıkartılarak adayın görevlendirmesi iptal edilir.
4. Sözlü Sınav İtirazları
a) Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.
b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adresleri olmayan dilekçeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
c) İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.
5. Diğer Hususlar
 Yurt dışına gönderilecek öğretmenlerin, vize işlemleri aşamasında Sağlık Kurulu Raporu sonucuna göre yurt dışına çıkmaya engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı olduğunun (Hepatit B ‘Viral Hepatit – Bulaşıcı Sarılık’ vb) tespit edilmesi hâlinde, ilgili ülke makamları tarafından vize verilmediğinden yurt dışına gönderilmesi iptal edilecektir.
12
 TABLOLAR
 Tablo-1
ATAMAYA ALANI SEÇİLECEK ÖĞRETMEN SAYISI SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ÖĞRETMEN SAYISI
1 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
2 8
2 Denizcilik
8 32
3 Elektrik- Elektronik Teknolojisi
5 20
4 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
5 20
5 Gemi Yapımı
3 12
6 Kimya Teknolojisi
3 12
7 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
3 12
8 Makine Teknolojisi
5 20
9 Metal Teknolojisi
2 8
10 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
2 8
11 Motorlu Araçlar Teknolojisi
5 20
12 Plastik Teknolojisi
2 8
13 Raylı Sistemler Teknolojisi
3 12
14 Sivil Havacılık
2 8
15 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
2 8
16 Uçak Bakım
8 32
17 Ulaştırma Hizmetleri
2 8
18 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
3 12
19 Yiyecek İçecek Hizmetleri
4 16
20 İnşaat Teknolojisi
3 12
21
Tematik Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan alan öğretmenleri
8 32 TOPLAM 80 320
13
EK-1 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
SOYADI
BİYOMETRİK FOTOĞRAF
ADI
1. İKAMETGAH ADRESİ :
2. HALEN OTURMA ADRESİ :
3.ÖĞRENİM DURUMU
En Son Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri:
TARİHTEN / TARİHE
/
4. AİLEYE AİT BİLGİLER
SOYADI – ADI
DOĞUM YERİ
VE TARİHİ
UYRUĞU
YAŞAYANLARIN ADRESİ
BABASININ
ANNESİNİN
EŞİNİN
KARDEŞLERİNİN
(18 Yaşından Büyük Olanlar)
5. EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER
İŞİN TÜRÜ
TARİHTEN TARİHE
İŞVERENİN ADRESİ
AYRILIŞ SEBEBİ
6. HAKKINDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI
VAR ( ) YOK ( )
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM. İMZA-TARİH
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
T.C. KİMLİK NO.
SOYADI
MAHALLE
ADI
KÖY
BABA ADI
CİLT NO
ANA ADI
AİLE SIRA NO
DOĞUM YERİ
SIRA NO
DOĞUM TARİHİ
VERİLİŞ SEBEBİ
MEDENİ HALİ
VERİLİŞ TARİHİ
UYRUĞU
SERİ NO
DİNİ
KAYITLI OLDUĞU NÜFUS İDARESİ
İL
ASKERLİK Başlama Tarihi
İLÇE
Terhis Tarihi, Cezaları
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
SOYADI
ADI
GÖREVİ
İMZA-MÜHÜR-TARİH
14
EK-2 ÖĞRETMEN BİLGİ FORMU
Bakanlık Atamaya Esas Alanı
Görev Yeri Adı
Görev Yeri Adresi (İl/ İlçe)
YABANCI DİL BİLGİLERİ:
Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS/KPDS/ÜDS vb. belge türü ve puanı
Belge Türü :………………Tarihi:……..………… Puan:…………………… KİMLİK BİLGİLERİ
T.C Kimlik No
Adı Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri/ Tarihi
.……/..…../…….
Cinsiyeti
Medenî Durumu
Çocuk Sayısı
ÖĞRENİM DURUMU VE YURT İÇİ GÖREV YERİ BİLGİLERİ
Öğrenim Durumu
Lisans Yüksek Lisans Doktora
En Son Mezun Olduğu Okul
Görev Unvanı /Varsa Akademik Unvanı
İlk Göreve Başlama Tarihi
Kadro Derecesi ( derece/ kademe )
Toplam Hizmet Süresi (Aylıksız İzin, askerlik hariç)
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ev Telefon No
İş Telefon No
Cep Telefon No
E -Posta Adresi
Öğretmen Bilgi Formundaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.
Tarih: .…../.…./20
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı Onaylayanın Adı Soyadı İmza (Okul/ Kurum Müdürü) İmza – Mühür
BİYOMETRİK
FOTOĞRAF

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
inglizce eğitim

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM